10 efektivních vlastností vedoucího týmu

Efektivní vedoucí týmu má různé rysy a vlastnosti, které povzbuzují členy týmu, aby ho následovali. Vedoucí týmů přirozeně disponují určitými vlastnostmi, jako je soucit a integrita, nebo se osvojují vůdčí schopnosti prostřednictvím formálního tréninku a zkušeností. Vlastnosti efektivního vedoucího týmu inspirují důvěru a respekt týmu a stimulují produkci na pracovišti.

1. Jasný komunikátor

Efektivní vedoucí týmu jasně komunikují. Kvalitní verbální a písemné komunikační dovednosti umožňují vedoucím představit členům týmu očekávání tak, aby jim pracovníci rozuměli. Efektivní komunikační dovednosti také umožňují vedoucím týmu naslouchat příspěvkům ostatních.

2. Silné organizační dovednosti

Efektivní vedoucí týmu mají výjimečné organizační schopnosti. Organizační dovednosti pomáhají vedoucím týmů plánovat cíle a strategie, které členům týmu umožňují optimální výkon. Vedoucí organizovaného týmu zavádějí systémy, které udržují pořádek a vedou členy týmu k plnění cílů společnosti.

3. Jistý v týmu

Efektivní vedoucí týmu je přesvědčen o svých schopnostech a také o schopnostech členů svého týmu. Sebejistý vůdce je při rozhodování, která ovlivňují jeho tým, v bezpečí. Vedoucí sebevědomý tým také ujišťuje členy týmu o své autoritě v organizaci.

4. S úctou k ostatním

Kvalitní vedoucí týmu respektuje členy svého týmu. Uctivý vůdce zmocňuje zaměstnance tím, že je povzbuzuje, aby nabízeli nápady ohledně rozhodnutí, která se jich týkají. Členové týmu tak budou vědět, že vedoucí respektuje jejich příspěvky a názory.

5. Spravedlivý a milý

Kvalitní vedoucí týmu zachází se členy týmu spravedlivě. Je v souladu s odměnami a uznáním, stejně jako s disciplinárními opatřeními. Spravedlivý lídr zajišťuje, že se všemi zaměstnanci bude zacházeno stejně.

6. Příklad integrity

Efektivní vedoucí týmu je čestný a otevřený svým členům týmu. Vedoucí představitelé, kteří mají integritu, získávají důvěru členů týmu, protože dělá to, co říká, že bude dělat, a zachází s ostatními stejně, jak chce, aby se s nimi zacházelo.

7. Vliv v klíčových oblastech

Vlivní vůdci pomáhají inspirovat závazek členů týmu splnit cíle a cíle společnosti. Vlivní vedoucí také pomáhají zvládat změny na pracovišti získáváním důvěry pracovníků prostřednictvím efektivního rozhodování a komunikace.

8. Ochota delegovat

Efektivní vedoucí týmu vědí, jak sdílet vedení prostřednictvím delegování. Delegování určitých úkolů na důvěryhodné členy týmu umožňuje vedoucímu soustředit se na zlepšování funkcí a výroby na pracovišti.

9. Výkonný facilitátor

Efektivní vedoucí týmu jsou mocní zprostředkovatelé. Jako facilitátoři pomáhají vedoucí týmů pracovníkům porozumět jejich cílům. Pomáhají také organizovat akční plán, aby zajistili, že členové týmu splní své cíle a cíle efektivněji.

10. Zručný vyjednavač

Vedoucí týmů využívají vyjednávací schopnosti k dosažení výsledků a dosažení porozumění v případě konfliktu na pracovišti. Vedoucí týmů, kteří efektivně vyjednávají, zefektivňují rozhodovací proces a řeší problémy v nejlepším zájmu všech zúčastněných.